Dit is de standaard tekstwaarde voor een symboolveld

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen van Dapper, hoe ook genaamd, tenzij van deze voorwaarden door Dapper uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De volgende definities zijn van toepassing op Dapper: Dapper Rhinos B.V., gevestigd aan het Weena 70, 13e verdieping, 3012 CM te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74745778, zowel in als buiten haar hoedanigheid als adviesbureau voor marketing, media en communicatie.

Opdrachtgever: iedere wederpartij, rechtspersoon of natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk handelende (rechts)personen, die met Dapper een Overeenkomst aangaat, dan wel Dapper verzoekt werkzaamheden te verrichten of diensten te verlenen.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Dapper en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.3 Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken indien deze zijn ondertekend door de directie van Dapper. Indien de rechter één of meerdere bepalingen om welke reden dan ook niet van toepassing of ongeldig verklaart, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden schriftelijk door Dapper zijn aanvaard.

1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Dapper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen, daaronder begrepen offertes, gegevens in eventueel aangehechte bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Dapper is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, reguliere kantoorkosten en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Dapper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 Indien de Overeenkomst niet aan Dapper wordt verleend, is Dapper gerechtigd alle door Dapper gemaakte kosten ter voorbereiding van de offerte aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3. Sluiting van overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen schriftelijk tot stand en op het moment dat Dapper de geoffreerde werkzaamheden uitvoert.

3.2 De overeenkomst vervangt en annuleert alle eerdere voorstellen, correspondentie, overeenkomsten of andere mededelingen, zowel schriftelijk als mondeling.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, reguliere kantoorkosten en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 De inhoud van presentaties, drukwerken, websites e.d. binden Dapper niet, tenzij daar in de Overeenkomst uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

3.5 Dapper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de Overeenkomst vooraf schriftelijk bevestigt en/of dat Dapper pas na vooruitbetaling met de werkzaamheden zal aanvangen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Dapper behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de Overeenkomst en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving. Dapper zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de met Opdrachtgever overeengekomen procedures uitvoeren. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, staat het Dapper vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en vorm te geven. Voor de beoogde werkzaamheden geldt uitdrukkelijk een inspanningsverplichting van Dapper.

4.2 Dapper bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht c.q. de Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Dapper het recht (delen van) de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dapper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en juist aan Dapper worden verstrekt.

4.4 Indien de inhoud van een telefoongesprek met Opdrachtgever naar het oordeel van Dapper daartoe aanleiding geeft, zal Dapper een gespreksverslag opstellen. Indien Opdrachtgever niet binnen 4 werkdagen na ontvangst op het gespreksverslag heeft gereageerd, wordt de inhoud van het gespreksverslag als juist en volledig beschouwd en zijn Opdrachtgever en Dapper aan de inhoud gebonden. Indien door Dapper binnen 4 werkdagen na het contact actie ondernomen dient te worden, zal vooraf per e-mail goedkeuring worden gevraagd aan Opdrachtgever.

4.5 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dapper zijn verstrekt, heeft Dapper het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Indien Dapper of door Dapper ingeschakelde derden in het kader van een opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van Opdrachtgever of een in overleg met Opdrachtgever bepaalde locatie, komen alle kosten van reistijd, vervoer en verblijf voor rekening van Opdrachtgever. Tevens zal Opdrachtgever meewerken aan het beschikbaar stellen van faciliteiten die door Dapper of door Dapper ingeschakelde derden noodzakelijk worden geacht voor het verrichten van hun werkzaamheden. Opdrachtgever erkent dat eventuele kosten in dit kader niet altijd vooraf zijn in te schatten. Indien Dapper deze kosten vooruitbetaalt, is het bepaalde in artikel 6 van toepassing.

4.7 Dapper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dapper is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dapper kenbaar behoorde te zijn.

4.8 Indien Opdrachtgever aan Dapper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

4.9 Opdrachtgever zal geen soortgelijke opdrachten aan een ander bureau verstrekken, tenzij Dapper daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Dapper zijn bevestigd dan wel door Dapper zijn geëffectueerd. Indien de wijzigingen mondeling worden aangebracht, is het risico voor Opdrachtgever.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

5.3 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Dapper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Vergoeding (tarieven)

6.1 Alle tarieven zijn exclusief BTW, reclamekosten en kosten van hulpmiddelen die eventueel moeten worden aangeschaft om de werkzaamheden volgens de Overeenkomst te kunnen verrichten.

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden door Dapper verricht tegen vergoeding van de werkelijk bestede uren.

6.3 In afwijking van artikel 6.2 kunnen partijen ook een vast honorarium of vaste prijs per verleende dienst overeenkomen. Indien Opdrachtgever de omvang van de opdracht tussentijds vermindert, is het bepaalde in artikel 8 van toepassing.

6.4 Partijen kunnen een deel van het honorarium afhankelijk stellen van een bepaald te behalen resultaat, indien zij dit schriftelijk overeenkomen.

6.5 Dapper is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Dapper kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de Overeenkomst de tarieven die het honorarium bepalen, zoals lonen en andere prijzen, aanmerkelijk zijn gestegen.

6.6 Bovendien mag Dapper het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Dapper, dat in redelijkheid niet van Dapper mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

6.7 Overschrijdingen tot 15% van de offertes worden door Opdrachtgever als budgettair risico aanvaard en behoeven niet als zodanig te worden gemeld.

6.8 Dapper mag de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde kosten periodiek vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst in rekening brengen.

Artikel 7. Betaling en zekerheid

7.1 Bij het sluiten van de overeenkomst of de aanvang van de werkzaamheden wordt een voorschot betaald van 50% van het totaal geoffreerde bedrag. Dit ter overbrugging van de tijd en kosten tussen de aanvang en de uiteindelijke voltooiing van de opdracht. Betaling door Opdrachtgever van het restant van het bedrag dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Dapper aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Dapper heeft het recht om voor de uitvoering van de Overeenkomst zekerheid te verlangen of anderszins afwijkende betalingscondities te stellen, zoals betaling (vooruit) van het overeengekomen honorarium.

7.3 Kosten van creatieve/filmproductie en (social) media-inkoop dienen door Opdrachtgever steeds te worden voldaan voor het tijdstip waarop Dapper tot betaling van deze kosten verplicht is.

7.4 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen, dan is Opdrachtgever vanaf dat moment automatisch een rente verschuldigd van 1% per maand, totdat het volledige bedrag is voldaan.

7.5 Alle aan de inning van vorderingen verbonden buitengerechtelijke kosten - daaronder begrepen incassokosten en de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en executiekosten - komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom. Door het enkele inschakelen van een derde door Dapper wordt de hoofdsom opeisbaar.

7.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Dapper op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.7 Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen schriftelijk bij Dapper te worden ingediend.

Artikel 8. Contractduur, beëindiging, uitvoeringstermijn

8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

8.2 Beide partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij anders overeengekomen. Gedurende de opzegtermijn is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een bedrag gelijk aan de voor de betreffende maand vastgestelde declarabele waarde.

8.3 In geval van tussentijdse opzegging zal Dapper in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan (een) derde(n). Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Dapper extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.4 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn en kan de Overeenkomst niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Bij overschrijding van de termijn dient Opdrachtgever Dapper derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

8.5 Opdrachtgever is gehouden Dapper steeds tijdig te informeren omtrent omstandigheden die van wezenlijk nadelige financiële invloed kunnen zijn op de (hoeveelheid) door Dapper voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, daaronder bijvoorbeeld begrepen verlagingen van het budget van Opdrachtgever ten behoeve van diens marketing- en communicatiebelangen. Indien Opdrachtgever dit nalaat, verbeurt hij aan Dapper een direct opeisbare contractuele boete van een bedrag dat in overeenstemming is met de regeling in de twee voorgaande leden, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om eventuele werkelijke schade aan Dapper te vergoeden.

Artikel 9. Klachten over verrichte werkzaamheden

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dapper. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dapper in staat is adequaat te reageren.

9.2 Klachten als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichting niet op.

9.3 Indien een klacht gegrond is, heeft Dapper de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 10. Schorsing en ontbinding

10.1 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te beëindigen, dient dit schriftelijk per aangetekende brief of e-mail te geschieden.

10.2 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschort, dient Dapper een direct opeisbare vordering in voor alle tot dan toe verrichte werkzaamheden vermeerderd met de gereserveerde capaciteit (bij Dapper en derden), met een minimum van 50% van de geoffreerde kosten.

10.3 Dapper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:- Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; Na het sluiten van de Overeenkomst Dapper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; - De goede naam van Dapper zodanig in gevaar is dat van Dapper niet langer kan worden gevergd zich jegens Opdrachtgever te verbinden, zulks uitsluitend ter beoordeling van Dapper. Dapper de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd; - faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke staking van bedrijf of werkzaamheden, liquidatie, overdracht, overlijden, in geval van ondercuratelestelling of indien de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op Afnemer van toepassing is of is verklaard en voorts in het geval dat voor vonnis of executie beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer.

10.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dapper op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dapper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding.

Artikel 11. Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dapper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dapper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Dapper worden daaronder begrepen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Indien Dapper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2 Dapper is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Dapper van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van die werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst mag worden vertrouwd.

12.3 Indien Dapper onverhoopt aansprakelijk mocht worden gehouden, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de assuradeur van Dapper in het voorkomende geval uitkeert.

12.4 Indien de assuradeur onverhoopt niet tot uitkering overgaat en Dapper aansprakelijk wordt gehouden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de geleden directe schade tot maximaal het overeengekomen honorarium voor de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium. De aansprakelijkheid zal te allen tijde nimmer meer bedragen dan €10.000,- (zegge: tienduizend euro).

12.5 Dapper is niet aansprakelijk voor:
- De uitvoering van de werkzaamheden die aan derden zijn opgedragen of waarvan het resultaat afhankelijk is van derden.
- schade, van welke aard ook, doordat Dapper is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dapper kenbaar behoorde te zijn;
- voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, merk- of imagoschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van onvoldoende medewerking en/of informatie door de opdrachtgever, schade als gevolg van door Dapper verstrekte vrijblijvende informatie of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en alle schade die niet valt onder directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
- voor fouten in het door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materiaal of voor misverstanden of fouten in de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
- voor fouten, indien de opdrachtgever vooraf goedkeuring heeft verleend of in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven daaraan geen behoefte te hebben.

12.6 Eventuele aanspraken van opdrachtgever in deze zin dienen binnen drie maanden na ontdekking van de schade en uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

12.7 Opdrachtgever vrijwaart Dapper voor alle schade en rechtsvorderingen van derden.


Artikel 13. Vertrouwelijkheid

13.1 Opdrachtgever, zijn werknemers en door Dapper ingeschakelde derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van Dapper of uit andere bron hebben verkregen, op straffe van een niet voor matiging of verrekening vatbare boete van € 50.000 (vijftigduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van Dapper om volledige schadevergoeding en/of schadeloosstelling te vorderen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Dapper gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Dapper zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dapper niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Dapper zich de rechten en bevoegdheden voor die Dapper toekomen op grond van de Auteurswet of andere intellectuele eigendomsrechten.

14.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde producten te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dapper.

14.3 Indien en voor zover door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst materialen aan Dapper ter beschikking worden gesteld, garandeert Opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, of dat Opdrachtgever voor het gebruik van deze materialen e.d. door Dapper toestemming heeft verkregen van de rechthebbenden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat het gebruik van deze materialen e.d. niet in strijd zal zijn met (wettelijke) voorschriften, regels en/of richtlijnen.

14.4 De intellectuele eigendomsrechten op de werken die Dapper in het kader van de Overeenkomst voor Opdrachtgever ontwikkelt, berusten bij Dapper. Ter verkrijging en behoud van haar rechtspositie is Dapper gerechtigd (aanverwante) intellectuele eigendomsrechten te vestigen.

14.5 Indien en voor zover Opdrachtgever aan al zijn contractuele verplichtingen voldoet, verleent Dapper Opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van de goedgekeurde resultaten van de Opdracht conform de afspraken over gebruiksdoel, periode, gebied en media zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien Partijen daaromtrent niets nader zijn overeengekomen, is de licentie beperkt tot het eerste door Partijen beoogde gebruik van het werk.

14.6 Partijen kunnen te allen tijde nadere afspraken maken over een eventuele (gedeeltelijke) overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de door De Dapper voor Opdrachtgever gemaakte werken. Hieronder worden in voorkomend geval mede begrepen de broncodes van door De Dapper of door De Dapper ingeschakelde derden ontwikkelde programmatuur en websites.

14.7 Indien Opdrachtgever handelt in strijd met zijn contractuele verplichtingen, is Dapper gerechtigd de exclusieve licentie tot gebruik van het werk zoals omschreven in artikel 14.5 tijdelijk op te schorten of te beëindigen.

14.8 Ook na een eventuele overdracht van de rechten zoals omschreven in artikel 14.5, blijft Dapper gerechtigd (behoudens de rechten van derden) het resultaat van de Overeenkomst te gebruiken voor inzending naar prijsfestivals, curriculaire, museale en redactionele doeleinden, (niet-)commercieel intern gebruik en (historische) promotie van Dapper zelf, bijvoorbeeld in kantoorpresentaties, op de website en social media van Dapper of andere online kanalen zoals YouTube, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De aanspraak van Dapper geldt ook voor Opdrachtgever zelf en voor anderen die een wezenlijke creatieve of technische bijdrage hebben geleverd.

14.9 Dapper is gerechtigd om vanaf het begin van de Overeenkomst, maar ook na beëindiging daarvan, het bestaan van de relatie met Opdrachtgever, diens naam en logo te gebruiken ter promotie van Dapper zelf in bureaupresentaties, op de website en social media van Dapper of andere online kanalen zoals YouTube, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.10 Alle door Dapper geleverde producten en bescheiden, in de ruimste zin des woords, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dapper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of de wet anders voortvloeit.

14.11 Dapper behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 15. Niet-overname van personeel

15.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, behoudens toestemming van Dapper, geen medewerkers in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken door Dapper of door bedrijven die door Dapper bij de uitvoering van deze Overeenkomst zijn ingeschakeld, zulks op straffe van een niet voor vermindering of verrekening vatbare boete van € 25.000 (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding, dan wel van rechterlijke matiging.


Artikel 16. Vervaldatum

16.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Dapper, uit welken hoofde ook, vervallen in ieder geval na één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Dapper kan aanwenden.


Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1 Op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.